PODIJELI

Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018. godini u okviru ReLOaD projekta čini 5 članova:  dva predstavnika Opštine Pljevlja, dva člana UNDP i jedan  predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblastima: kultura, društvena briga o mladima, pomoć starijim licima, zaštita životne sredine i  poljoprivreda i ruralni razvoj.

U Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama iz projekta ReLOaD nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata. U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana Komisije, odrediće lokalni službenik Opštine.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata koji ispunjava određene uslove kao sto su evidencija o upisu u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva, u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve koji su predviđenim ovim projektom i drugo;

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje: crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Opštini Pljevlja; posjeduje iskustvo u oblasti kulture, društvene brige o mladima, pomoće starijim licima, zaštite životne sredine i  poljoprivrede i ruralnog razvoj i da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik ili namještenik/ca.

Predstavnik nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs nevladine organizacije čiji je član ili volonter i organizacije sa kojom u partnerstvu aplicira na Konkursu.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata dostavi potrebnu dokumentaciju koja je objavljena u Javnom pozivu a može se naći na sajtu.

Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se Sekretarijatu za društvene djelatnosti opštine Pljevlja na arhivu Građanskog biroa ili putem pošte sa napomenom: „Predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u okviru ReLOaD projekta.

Predlog kandidata za člana Komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku. Sekretarijat za društvene djelatnosti će u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za člana Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. Po isteku ovog roka, Sekretarijat će u roku od pet dana imenovati kandidata sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove

 

Komentariši