PODIJELI

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja se sa posebnom pažnjom i odgovornošću odnosi prema Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnosti obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma“, koji je uradila Državna revizorska institucija.

Izvještaj odražava realno stanje i daje objektivan prikaz obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma, kažu iz PR služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Iz PR službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kažu da su dobijene preporuke Državne revizorske institucije važan putokaz za dalje aktivnosti i prema njima će se nadležne institucije (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za šume, Poreska uprava, Inspekcija za šumarstvo) odgovorno odnijeti.

U Ministarstvu su ohrabreni  navodima Izvještaja Državne revizorske institucije u kojima se konstatuje ostvareni napredak u sistemu gazdovanja našim šumama.

Podsjećamo da Ministarstvo u kontinuitetu radi na kreiranju mjera za unapređenje procedura za upotrebu šumskih resursa, kao i na reorganizaciji gazdovanja šumama u Crnoj Gori, čiji je koncept Vlada, na predlog Ministarstva, usvojila u septembru 2017. godine.

U Izvještaju Državne revizorske institucije je konstatovano:

  • Da je u aprilu prošle godine, donesena odluka o privremenom ograničenju izvoza drvnih sortimenata, čiji je rezultat potpuno zaustavljanje izvoza trupaca i ogrevnog drveta, odnosno značajno povećanje izvoza rezane građe i drvnog peleta, pojačane kontrole praćenja realizacije koncesionih ugovora i kontrole bespravnih sječa i da je  unaprijeđena  evidencija praćenja, obračuna i naplate naknada po osnovu korišćenja šuma i obezbijeđene su garancije za dobro izvršenje ugovora o korišćenju šuma.

U izvještaju konstatuje da su u 2017. povećani  prihodi po osnovu korišćenja šuma za 800.000€. Konstatuje se da je dug po osnovu koncesionih naknada na kraju prošle godine iznosio 5,1 milion €, a da je na kraju 2016. iznosio 8 miliona €.

Važno je naglasiti da se 3,3 miliona € tog duga odnosi na dugovanja preduzeća koja su likvidirana, nalaze se u stečaju ili su sa njima raskinuti koncesioni ugovori, kao npr. „Gornji Ibar“ koji je prestao sa radom prije 15 godina. Preostali dio naplativog duga će se naplatiti i za to su obezbijeđeni instrumenti za izvršenje.

U okviru nastavka reformi, na bazi studija pripremljenih uz podršku Svjetske Banke, u toku je međunarodni tender za izbor konsultantske kuće, odnosno tima eksperata koji će u saradnji sa Ministarstvo raditi reorganizaciju koncepta dosadašnjeg načina korišćenja šuma, uključujući organizacioni i zakonodavni okvir, procjene fiskalnog uticajana privredu i građane i definisanje finansiranja sektora šumarstva.

Komentariši