PODIJELI

Klizalište u Pljevljima koje je počelo sa radom 20. decembra na Trgu 13. Jul prestalo je sa radom, a već je počela demontaža. Kliuzalište na Trgu je sigurno bio pun pogodak lokalane uprave i po­sta­vlja­nje kli­za­li­šta je u pot­pu­no­sti oprav­da­lo oče­ki­va­nja.

Stra­ho­va­nja da će bi­ti ve­li­ki broj po­vre­da po­ka­za­la su se na svu sre­ću kao neo­sno­va­na. Iako je ovo pr­va go­di­na da ima­mo kli­za­li­šte u gra­du nije trebalo mnogo vremana da mladi ovladaju tehnikama klizanja na ledu. Interesovanje je, pogotovo tokom praznika i školskog raspusta bilo ogromno, a ukupan broj povreda je zanemarljiv. Klizanje je bilo omogućeno svakog dana od 10 do 21 čas i 30 minuta.

Pauza na kli­za­li­štu bila je je od 15:30 do 16:30 minu­ta i taj pe­ri­od se ko­ri­sti za pri­pre­manje pod­lo­ge za po­sli­je­po­dnev­ni rad ka­da su i po­sje­te ve­će. Iznajmljivanje klizaljki koštalo je jedan euro po satu. Treba napomenuti da su ljudi iz DOO „Centar za sport i rekreaciju“ tokom rada na klizalištu izuzetno odgovorno radili svoj posao. Nadamo se da će i naredne godine mladi u Pljevljima imati ovaj vid zabave.

Komentariši