PODIJELI

Izvor: Analitika

Akcionari Elektroprivrede (EPCG) izjasniće se za mjesec, na vanrednoj sjednici Skupštine, o predlogu Odbora direktora, odnosno pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Rudnika uglja Pljevlja.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Đoko Krivokapić, kazao je da će kompanija, nakon očekivane odluke njenih akcionara, pokrenuti postupak dobrovoljne javne ponude za preuzimanje svih 5,06 miliona akcija sa pravom glasa Rudnika uglja.

„Dakle, EPCG će ponuditi svim akcionarima otkup akcija po fer definisanoj vrijednosti od 6,4 eura za akciju“, rekao je Krivokapić nakon sjednice Odbora direktora, koja je održana juče.

On je kazao da je Odbor direktora odlučio da utvrdi predlog odluke o usvajanju izvještaja Deloitte-a o procjeni fer i investicione vrijednosti akcija Rudnika, kao i u vezi sa analizom mogućih modela preuzimanja pljevaljskog preduzeća.

Na sjednici je odlučeno i da se utvrdi predlog odluke o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude preuzimanja Rudnika uglja. Usvojene odluke su proslijeđene Skupštini akcionara na dalje razmatranje i usvajanje.

Krivokapić je podsjetio da je Skupština akcionara, prije više od godinu, zadužila Odbor direktora i menadžment EPCG da, u okviru svojih ovlašćenja i uz angažovanje kvalifikovanog konsultanta, sagledaju ponudu Rudnika uglja i pripreme materijal za konačno izjašnjenje nadležnih kompanijskih organa.

„Naime, na osnovu detaljno sprovedenih analiza, kako onih Deloitta, ali i ranije sprovedenih, postoji objektivna i realna argumentacija za preuzimanje akcija Rudnika uglja“, kazao je Krivokapić.

On je dodao da je to, u konačnom i zajednički stav Odbora direktora i menadžmenta EPCG, posebno nakon Elaborata o fer vrijednosti akcija Rudnika uglja, koju je uradila konsultantskih kuća Delloitte.

Krivokapić je naveo da je čitav postupak prolongiran nekoliko mjeseci u odnosu na planirane rokove, upravo u cilju dobijanja što kvalitetnije i preciznije informacije o fer i investicionoj vrijednosti akcija Rudnika uglja.

“Uzimajući sve relevantne činjenice, konsultant je definisao fer vrijednost akcije, koja će u konačnom, čini mi se, predstavljati kvalitetan preduslov da svi sadašnji akcionari Rudnika uglja i prodaju svoje akcije. To će predstavljati preduslov da kroz izmijenjenu vlasničku strukturu Rudnika uglja imamo značajno kvalitetniju valorizaciju cjelokupnog pljevaljskog termoenergetskog kompleksa”, rekao je Krivokapić.

On je dodao da će akcionari EPCG na sljedećoj sjednici, u materijalu koji će im biti dostavljen, imati priliku da vide da je obavljena temeljna procjena opravdanosti ulaganja, fer tržišne vrijednosti i investicione vrijednosti akcija Rudnika, sa detaljnijim obrazloženjem i analizom.

Krivokapić je saopštio i da pojedini “dežurni kritičari” u crnogorskoj javnosti ne dovode u pitanje opravdanost tog poteza, već je polemika i nedoumica oko načina i cijene po kojoj će se sprovesti preuzimanje.

On je naveo da je elaboratom o fer vrednosti akcija Rudnika uglja, koji je urađen u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društavai međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima procjene vrijednosti, utvrđeno je da fer vrijednost tih dionica 6,4 eura, dok investiciona iznosi 6,9 eura.

“Ako posjedujemo ove relevantne informacije, realno je povući i naredni potez, pokrenuti postupak javne ponude za preuzimanje Rudnika uglja, kako bi se postigao konačni cilj, a to je objedinjavanje termoenergetskog kompleksa i samim tim postizanje veće sinergije i optimizacije njegovog rada”, objasnio je Krivokapić.

On je podsjetio da je italijanska kompanija A2A 2009. godine kupila akcije Rudnika po cijeni od 9,5 eura za jednu.

“Rudnik danas nije ista kompanija kao prije deceniju, kada su u pitanju finansije i poslovanje. Rudnik danas u roku realizuje finansijske obaveze i pokazuje poslovnu stabilnost i konzistentnost, dok sa druge strane, prema preliminarnom bilansu za prethodnu godinu, bilježi i godišnju dobit od par miliona eura, što predstavlja najbolji poslovni rezultat posljednjih godina”, kazao je Krivokapić.

Rudnik je, prema njegovim riječima, stabilna kompanija sa jasnim projekcijama nastavka pozitivnog poslovanja, što daje dodatno ohrabrenje za naredne odluke u cilju stvaranja dodatne vrijednosti i povećanja zarade po akciji u srednjoročnom i dugoročnom periodu.

Krivokapić je saopštio da je EPCG definitivno zainteresovana da pokrene aktivnost u pravcu preuzimanja upravljanja Rudnikom uglja, kao i da sprovedene analize ukazuju da stvaranje sinergija u proizvodnji uglja i električne energije i smanjenje operativnih troškova sistema Rudnik uglja – Termoelektrana, što dovodi i do smanjenja proizvodne cijene električne energije.

„To je bitan preduslov još boljeg poslovanja kompanije na slobodnom tržištu i bolje konkurentnosti pljevaljskog energetskog kompleksa”, ocijenio je Krivokapić.

On je podsjetio da inicijativa za objedinjavanje termoenergtskog kompleksa u Pljevljima datira od kraja 20. vijeka, ali da tada, nažalost, nije realizovana u uslovima društvene svojine, što bi bilo znantno lakše nego u sadašnjoj situaciji, kada su kompanije akcionarska društva.

“Prethodnih godina mnogi konsultanti su analizirali modalitete organizacionog restrukturiranja, odnosno objedinjavanja kompleksa i njegove bolje valorizacije. Smatramo da je konačno došlo vrijeme da ispravimo višedecenijsko kašnjenje i da se u skladu s trendovima i dešavanjima u energetskoj industriji usmjerimo prema povećanju nivoa vertikalne integrisanosti naša dva segmenta proizvodnje“, kazao je Krivokapić.

On je podsjetio da svi rudnici uglja u regionu posluju u sastavu termoelektrana ili kao dio mješovitih društava, a u principu se radi o kapacitetima sličnog obima kao Termoelektrana i Rudnik uglja.

„Jedan od glavnih ciljeva predviđenog spajanja je dalje sigurno, pravovremeno i neprekidno snabdijevanja ugljem, što će u proizvodnom i finansijskom smislu dovesti do ušteda usled smanjena troškova i sigurnog sinergetskog efekta o čemu govori i procjena investicione vrijednosti akcije Rudnika od 6,9 eura“, saopštio je Krivokapić.

On smatra da je apsolutno nepotrebno, sa aspekta energetskog bilansa Crne Gore, poslovnog ambijenta Pljevalja, elaborirati značaj termoelektrane u Pljevljima, shodno tome i Rudnika uglja, koji je i preduslov njenog kontinuiranog i stabilnog rada.

Komentariši