PODIJELI

Izvor: Dan

Plje­vlja­ci­ma, si­nu i maj­ci Va­si­li­ju (42) i Je­li Đu­ro­vić (64), zbog kri­vič­nog dje­la neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga, ju­če je po­če­lo su­đe­nje pred vi­je­ćem bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da, ko­jim je pred­sje­da­vao Vu­ko­mir Bo­ško­vić. Op­tu­že­ni Va­si­li­je ne­gi­rao je kri­vi­cu, ka­zu­ju­ći da ne­ma ni­ka­kvih do­dir­nih ta­ča­ka sa dje­lom ko­je mu je sta­vlje­no na te­ret, dok je nje­go­va maj­ka Je­la sa­op­šti­la da ni­je zna­la da je ri­ječ o za­bra­nje­noj sup­stan­ci.
– Sve sam ku­pi­la u pro­dav­ni­ci zdra­ve hra­ne, ta­ko da ne­ma ni go­vo­ra da sam se ba­vi­la bi­lo ka­kvim uz­ga­ja­njem – ka­za­la je ona.

Po­li­caj­ci su na ima­nju Đu­ro­vi­ća, ko­je se na­la­zi u plje­valj­skom se­lu Br­ve­ni­ca, pro­na­šli sta­blji­ke ka­na­bi­sa od ko­jeg se pro­iz­vo­di ma­ri­hu­a­na. U bli­zi­ni ku­će Đu­ro­vi­ća pro­na­đe­ne su 144 sta­blji­ke ove dro­ge. Slu­žbe­ni­ci Od­sje­ka, OGB Plje­vlja i CB Plje­vlja su 1.9.2017. go­di­ne, po­stu­pa­ju­ći po ope­ra­tiv­nim sa­zna­nji­ma, u ko­or­di­na­ci­ji i po na­lo­gu dr­žav­nog tu­ži­o­ca u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Bi­je­lom Po­lju, a po pret­hod­no pri­ba­vlje­noj na­red­bi su­di­je za is­tra­gu Osnov­nog su­da u Plje­vlji­ma, iz­vr­ši­li pre­tres sta­na, po­ro­dič­ne ku­će i dru­gih pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­ste V.Đ. (42) iz Plje­va­lja i J.Đ. (64) iz Plje­va­lja. Pri­li­kom pre­tre­sa ima­nja ko­je se na­la­zi u ne­po­sred­noj bli­zi­ni po­ro­dič­ne ku­će, u se­lu Br­ve­ni­ca, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su pro­na­šli 144 za­sa­đe­ne sta­blji­ke, vi­si­ne tri me­tra, za ko­je se sum­nja da su sta­blji­ke ka­na­bi­sa od ko­jih se pro­iz­vo­di ma­ri­hu­a­na – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.

Komentariši