PODIJELI

Izvor: Dan

Mje­šta­ni plje­valj­skog se­la Cr­lje­ni­ce upu­ti­li su za­htjev ru­ko­vod­stvu Osnov­ne ško­le „Ri­stan Pa­vlo­vić“ da obez­bije­di sred­stva za re­kon­struk­ci­ju pod­ruč­nog odje­lje­nja u ovom se­lu či­ji se obje­ka­ta na­la­zi u iz­u­zet­no lo­šem sta­nju. Pred­sjed­nik MZ Cr­lje­ni­ce Dar­ko Ga­če­vić is­ti­če da su na škol­skom objek­tu u ovom se­lu po­lo­mlje­ni pro­zo­ri, krov pro­ki­šnja­va, ne­ma mo­krog čvo­ra a po­sto­ji opa­snost i da se dim­njak uru­ši, či­me su di­rekt­no ugro­že­ni ži­vo­ti uče­ni­ka.

Ga­če­vić na­vo­di da su uslo­vi za ško­lar­ce ja­ko lo­ši, da bi bi­lo do­bro iz­vr­ši­ti re­kon­struk­ci­ju i adap­ta­ci­ju či­ta­vog škol­skog objek­ta jer bi to bio pod­strek za mla­de lju­de da osta­ju na se­lu.

Svje­sni smo da je to ve­li­ki fi­na­nsij­ski iz­da­tak, ali je neo­p­hod­no stvo­ri­ti uslo­ve za rad uči­te­lja i za uče­nje uče­ni­ka. Že­le­ći u tom prav­cu na­pre­dak uči­ni­li smo pr­vi ko­rak i obra­ti­li se ma­tič­noj ško­li u či­jem sa­sta­vu ra­di i ško­la u Cr­lje­ni­ca­ma. Na nji­ma je da se za po­moć obra­te nad­le­žnom mi­ni­star­stvu – ka­že Ga­če­vić i is­ti­če da ako se ne­što hit­no ne pre­du­zme da će sud­bi­na ško­le u Cr­lje­ni­ca­ma bi­ti ista kao sud­bi­na ško­le u Adro­vi­ći­ma.

Škol­ski obje­kat u se­lu Adro­vi­ći se uru­šio, a na­red­ne škol­ske go­di­ne mo­že se uru­ši­ti i obje­kat u Cr­lje­ni­ca­ma gdje sa­da na­sta­vu po­ha­đa pet uče­ni­ka iz se­la Adro­vi­ći. Pi­ta­nje je ako se to de­si i gdje će na­stavu po­ha­đa­ti na­ša dje­ca – is­ti­če Ga­če­vić.

Pod­ruč­no odje­lje­nje ško­le u Cr­lje­ni­ca­ma ra­di do pet raz­re­da, a sta­ri­ji uče­ni­ci sva­ko­dnev­no do ma­tič­ne ško­le „Ri­stan Pa­vlo­vić“ u Plje­vlji­ma pu­tu­ju škol­skim pre­vo­zom. Se­lo Cr­lje­ni­ce je od Plje­va­lja uda­lje­no oko de­set ki­lo­me­ta­ra.

Komentariši