PODIJELI

Iz plje­valj­skog pred­u­ze­ća za odr­ža­va­nje lo­kal­nih pu­te­va sa­op­šta­va­ju da su svi put­ni prav­ci pro­hod­ni, a mje­šta­ni za­se­o­ka Ha­dži­no br­do tvr­de da na put­nom prav­cu od se­la Mi­ja­ko­vi­ća pre­ma Kor­do­vi­ni, pre­ko Ba­ko­vi­ne, ni­je mo­gu­će pro­ći jer to ne do­zvo­lja­va vi­sok sni­je­žni pre­kri­vač.

Mje­šta­nin Mir­ko Šće­pa­no­vić is­ti­če da zbog ne­pro­hod­no­sti pu­ta se­lja­ni mo­ra­ju pla­ća­ti uslu­ge pre­vo­za oni­ma ko­ji ima­ju te­ren­ska vo­zi­la.

– Ju­tros sam po­ku­šao autom da pro­đem ali ni­je­sam mo­gao jer je sni­jeg ve­li­ki. Po­što mo­ra do­ći ve­te­ri­nar zbog obi­la­ska sto­ke, mo­ra­ću da pla­tim do­pun­ski pre­voz, jer ve­te­ri­nar svo­jim vo­zi­lom ne­će mo­ći da se pro­bi­je kroz sni­je­žne sme­to­ve – ža­li se Šće­pa­no­vić i do­da­je da je i pri­je par da­na mo­rao pla­ti­ti pre­voz ve­te­ri­na­ra jer su mo­ra­li da uka­žu po­moć kra­vi ko­ja se te­li­la.

– Da ve­te­ri­na­ri ni­su iza­šli na li­ce mje­sta i iz­vr­ši­li te­lje­nje car­skim re­zom, kra­va bi si­gur­no ugi­nu­la. U ta­kvim okol­no­sti­ma da­je se po­sled­nja pa­ra da se spa­si ži­vo­ti­nja – ka­že Šće­pa­no­vić i ape­lu­je na nad­le­žne u lo­kal­noj upra­vi da or­ga­ni­zu­ju či­šće­nje se­o­kih pu­te­va ka­ko bi se­lja­ni mo­gli da ima­ju ne­sme­ta­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa grad­skim pod­ruč­jem i nad­le­žnim slu­žba­ma. Šće­pa­no­vić na­gla­ša­va da se ra­di o ne­ka­te­go­ri­sa­nom put­nom prav­cu ko­ji po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na ni­ko ne or­ža­va.

– Ovaj put ni­je ka­te­go­ri­san, ali je sva­ke go­di­ne či­šćen od sni­je­žnih na­me­ta. Ka­da je do­šlo do pro­mje­ne vla­sti na op­štin­skom ni­vou pre­sta­lo je i odr­ža­va­nje na­šeg pu­ta – ka­že Šće­pa­no­vić.

Di­rek­tor pred­u­ze­ća za odr­ža­va­nje lo­kal­nih pu­te­va Dra­gan Jo­vo­vić ka­že da su svi put­ni prav­ci pret­hod­nih da­na bi­li oči­šće­ni, da su eki­pe ovog pred­u­ze­ća na te­re­nu u vi­še na­vra­ta po­ma­ga­li sta­nov­ni­štvu i ta­mo gdje ni­je­su oba­ve­zni, te da se u po­me­nu­tom slu­ča­ju ra­di o pu­tu ko­ji ni­je lo­kal­nog ka­rak­te­ra i ko­ji ovo pred­u­ze­će ne mo­že da či­sti bez odo­bre­nja nad­le­žnog se­kre­ta­ri­ja­ta.

– Svi put­ni prav­ci ko­ji su u na­šoj nad­le­žno­sti su oči­šće­ni i na te­re­nu smo po­ma­ga­li i ta­mo gdje ni­je­smo bi­li oba­ve­zni. Na­ši rad­ni­ci su u oba­ve­zi da či­ste is­klju­či­vo one put­ne prav­ce ko­je su u na­šoj nad­le­žno­sti, dok se či­šće­nje ne­kih dru­gih put­nih pra­va­ca vr­ši uz na­log se­kre­te­a­ri­ja­ta. Ka­da i u ovom slu­ča­ju do­bi­je­mo na­log mi će­mo taj put­ni pra­vac oči­sti­ti – ka­že Jo­vo­vić.

Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja za put­nu in­fra­struk­tu­ru i ko­mu­nal­ne po­slo­ve Zo­ran Čo­lo­vić ka­že da do pet­ka u op­štin­sku upra­vu ni­je sti­gao ni­je­dan za­htjev mje­šta­na za či­šće­nje pu­ta.

– Čim do­bi­je­mo za­htjev za či­šće­nje pu­ta on će bi­ti raz­mo­tren – ka­že Čo­lo­vić i po­ja­šnja­va da u lo­kal­noj upra­vi iz­la­ze u su­sret za­htje­vi­ma se­lja­na uko­li­ko za to ima mo­guć­no­sti.

Izvor: Dan

Komentariši