PODIJELI

Ru­dar je osvo­jio bo­do­ve pro­tiv Pe­trov­ca, bio je nad­moć­ni­ji tim i imao vi­še pri­li­ka od pro­tiv­ni­ka, ali isto ta­ko na­pra­vio je vi­še gre­ša­ka od svog ri­va­la. Te gre­ške ni­su sku­po pla­ti­li za­hva­lju­ju­ći pri­je sve­ga Ja­smi­nu Ago­vi­ću, ko­ji je po­ka­zao da je do­sti­gao tak­mi­čar­sku for­mu i da je od­bra­na Ru­da­ra do­bi­la na si­gur­no­sti. Na­rav­no da je Ra­do­mir Đa­lo­vić uz Ago­vi­ća do­nio pre­va­gu u ko­rist do­ma­ćeg ti­ma, ali uči­nak osta­lih ni­je bio is­pod pro­sje­ka, na­pro­tiv. Ako bi se mje­rio po­je­di­nač­no uči­nak osta­lih u Ru­da­ru on­da bi ni­jan­se od­lu­či­va­le o to­me ko je za­slu­žio bo­lju ocje­nu.

Ono što mo­ra da ra­du­je pri­sta­li­ce ovog klu­ba i struč­ni štab je uči­nak Želj­ka To­ma­še­vi­ća ko­ji je di­sci­pli­no­va­nom igrom, sa mi­ni­mal­nim bro­jem gre­ša­ka ura­dio sve ono što se od nje­ga i zah­ti­je­va­lo. Uosta­lom ri­jet­ko se de­si­lo da To­ma­še­vić ni­je is­ko­ri­stio uka­za­nu pri­li­ku.

– Naj­va­žni­je je da smo osvo­ji­li bo­do­ve, kao i pro­šli bez po­vre­da na le­de­nom te­re­nu. Pe­tro­vac je do­ka­zao da se ne­će ta­ko la­ko pre­da­ti u bor­bi za op­sta­nak i da su do­bro od­ra­di­li pri­prem­ni pe­ri­od. Mi već raz­mi­šlja­mo o na­red­nom pro­tiv­ni­ku jer na­ma je sva­ka utak­mi­ca va­žni­ja od pret­hod­ne. Za­hva­lio bih se na­vi­ja­či­ma na po­drš­ci upr­kos ve­li­koj hlad­no­ći – is­ta­kao je To­ma­še­vić.

Izvor: Dan

Komentariši