PODIJELI

Sto­ča­ri ko­ji to­kom pro­šle je­se­ni ni­je­su uspje­li da pro­da­ju tov­nu ju­nad osta­li su bez za­ra­de. Ka­ko ka­že pred­sjed­nik Uni­je sto­ča­ra sje­ve­ra Mil­ko Živ­ko­vić, sve za­ra­đe­no oti­šlo je na ku­po­vi­nu stoč­ne hra­ne ko­ja je znat­no po­sku­pje­la. Živ­ko­vić ka­že da će 2017. go­di­na bi­ti upam­će­na kao iz­u­zet­no te­ška i da ju je obi­lje­ži­la iz­u­zet­no hlad­na zi­ma, su­šno lje­to i po­tom slab ot­kup uz iz­u­zet­no ni­ske ci­je­ne.

– Sa­svim je si­gu­r­no da su oni sto­ča­ri ko­ji ni­je­su uspje­li ra­no da pro­da­ju bi­ko­ve osta­li bez za­ra­de. Bez za­ra­de su po­seb­no oni ko­ji tek sad pro­da­ju tov­na gr­la ili ko­ji još uvi­jek če­ka­ju nji­ho­vu pro­da­ju – na­gla­ša­va Živ­ko­vić uz po­ja­šnje­nje da su upra­vo bi­ko­vi ko­ji su osta­li neo­t­ku­plje­ni to­kom je­se­ni, po­je­li za­ra­du svo­jih do­ma­ći­na.

On na­vo­di da je si­je­no to­kom zi­me naj­ma­nje tri pu­ta po­sku­pje­lo, a po­sku­pje­le su i ži­ta­ri­ce ko­je se ko­ri­ste u pri­hra­ni tov­nih gr­la.

– Po­sao sa to­vom bi­ko­va sve vi­še li­či na po­sao ko­ji je una­pri­jed osu­đen na pro­past. Pod­sje­ćam, 2015. go­di­ne ci­je­na po ki­lo­gra­mu ži­ve mje­re bi­la je dva eura za bi­ko­ve sa pa­še, a sa štal­skog to­va 2,1 euro. Već na­red­ne, 2016. go­di­ne, ot­kup­na ci­je­na po ki­lo­gra­mu ži­ve mje­re za bi­ko­ve sa pa­še pa­la je na 1,8, a sa štal­skog to­va na dva eura. Pro­šle go­di­ne ci­je­na ži­ve mje­re bi­ko­va sa pa­še bi­la je od 1,4 do 1,7 eura, dok je sa štal­skog to­va ot­kup­na ci­je­na po ki­lo­gra­mu ži­ve mje­re iz­no­si­la 1,8 eura. Ako ima­mo ja­ku i te­šku zi­mu, po­tom su­šno lje­to i na kra­ju pre­ni­ske ot­kup­ne ci­je­ne i ve­li­ki broj gr­la ko­ji je ostao neo­t­ku­pljen, on­da ni­ko ne mo­že go­vo­ri­ti o za­ra­di – ka­že Živ­ko­vić i tvr­di da uvo­znič­ki lo­bi gu­ši do­ma­ću pro­iz­vod­nju.

On na­vo­di da u me­sa­ra­ma ci­je­ne me­sa ni­je­su sni­že­ne i da su one u od­no­su ot­kup­ni ci­je­nu po ki­lo­gra­mu ži­ve mje­re, čak i pre­vi­so­ke.

– U sve­mu ovo­me ne­ja­sna je po­zi­ci­ja Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de ko­je ni­šta ne pred­u­zi­ma da po­mog­ne sto­ča­ri­ma ka­ko bi mo­gli pre­bro­di­ti na­sta­lo sta­nje. Sto­ča­ri sva­ko­dnev­no oče­ku­ju re­ak­ci­ju mi­ni­star­stva ali re­ak­ci­je ne­ma. Sa­da se go­vo­ri o po­sti­caj­nim mje­ra­ma u sto­čar­stvu i po­ljo­pri­vred­noj pro­iz­vod­nji. Te mje­re su do­bre, ali ako ne­ma­te kva­li­te­tan ot­kup pra­ćen kva­li­tet­nim ci­je­na­ma, a pri­tom taj ot­kup ni­je za­ga­ran­to­van, on­da su sve mje­re una­pri­jed osu­đe­ne na pro­past – sma­tra Živ­ko­vić.

Iz kom­pa­ni­je „Go­ra­no­vić“ iz Nik­ši­ća ka­žu da su ci­je­ne otu­pa tov­nih gr­la po­ra­sle i da oni tre­nut­no bi­ko­ve o­tku­plju­ju po ci­je­ni od 1,7 do dva eura po ki­lo­gra­mu ži­ve mje­re.

Od plje­valj­skih sto­ča­ra smo sa­zna­li i da su tr­gov­ci Me­sne in­du­stri­je „Go­ra­no­vić“ je­di­ni ko­ji vr­še ot­kup tov­nih gr­la

Bez ka­ma­te kre­di­ti­ra­ju me­sno­pre­ra­đi­vač­ku in­du­stri­ju

Sto­ča­ri na te­mu ot­ku­pa ne že­le jav­no da go­vo­re jer se pla­še da će na taj na­čin na­lju­ti­ti tr­gov­ce pa ne­će mo­ći uop­šte pro­da­ti tov­nu ju­nad i bi­ko­ve. Sto­ča­ri se ipak na­da­ju da će ovog mj­ese­ca na­pla­ti­ti pro­da­ta gr­la, pa se tje­še da im je ma­nji gu­bi­tak če­ka­ti pa­re od kla­ni­ca ne­go da su či­ta­vu zi­mu mo­ra­li dr­ža­ti bi­ko­ve i tro­ši­ti stoč­nu hra­nu.

Ako pa­re za pre­da­ta gr­la usko­ro ne do­bi­ju, ka­žu da će o ovom pro­ble­mu i jav­no pro­go­vo­ri­ti jer „na ovaj na­čin bez ka­ma­te kre­di­ti­ra­ju cr­no­gor­sku me­sno­pre­ra­đi­vač­ku in­du­stri­ju”.

Izvor: Dan

Komentariši