PODIJELI

Po zva­nič­nim po­da­ci­ma u Plje­vlji­ma ima 3.000 ne­le­gal­no po­dig­nu­tih ob­je­ka, ali je do­sad sti­glo sve­ga 84 za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju. Pre­ma na­cr­tu op­štin­ske od­lu­ke le­ga­li­za­ci­ja će ko­šta­ti od 0,49 do 58,54 eura po me­tru kva­drat­nom. U lo­kal­noj upra­vi ka­žu da se za­htje­vi za le­ga­li­za­ci­ju mo­gu pod­no­si­ti do 14. ju­la.

– Pred­lo­že­ni iz­nos na­kna­de po me­tru kva­drat­nom ne­to po­vr­ši­ne bes­prav­no po­dig­nu­tog objek­ta iz­no­si u pr­voj zo­ni 58,54 eura, u dru­goj 50,73, u tre­ćoj 40,98, u če­tvr­toj 31,22, a u pe­toj zo­ni 23,41 euro. U še­stoj zo­ni na­pla­ta po me­tru kva­drat­nom je 0,49 eura – sa­op­šti­li su iz lo­kal­ne upra­ve i ob­ja­sni­li da će le­ga­li­za­ci­ja sta­mbe­nih obje­ka­ta mo­ći da se pla­ća u 240 jed­na­kih mje­seč­nih ra­ta, kao i da se objek­ti dru­gih na­mje­na mo­gu le­ga­li­zo­va­ti pla­ća­njem na­kna­de u 120 jed­na­kih mje­seč­nih ra­ta.

U sva­kom slu­ča­ju ova od­lu­ka tre­ba da se na­đe pred od­bor­ni­ci­ma lo­kal­nog par­la­men­ta, na­kon če­ga će ista bi­ti ko­nač­na. U sa­li Skup­šti­ne op­šti­ne da­nas će bi­ti odr­ža­na i jav­na ras­pra­va, gdje će gra­đa­ni mo­ći da da­ju svo­je pri­mjed­be.

U na­se­lji­ma Ba­li­be­go­vo br­do, Še­va­ri i Gu­ke ima naj­vi­še bes­prav­no po­dig­nu­tih obje­ka­ta, a vla­sni­ci is­ti­ču da su pred­lo­že­ne ci­je­ne pre­vi­so­ke, jer se ra­ču­na kva­dra­tu­ra sva­kog po­dig­nu­tog spra­ta, što zna­čaj­no uve­ća­va iz­nos. S dru­ge stra­ne, lo­kal­na upra­va je na jav­nim li­ci­ta­ci­ja­ma u zo­ni pet nu­di­la pla­ce­ve po ci­je­ni od 11 eura po me­tru kva­drat­nom, ali na taj po­ziv ni­je bi­lo za­in­te­re­so­va­nih gra­đa­na. U is­toj zo­ni sa­da se nu­di le­ga­li­za­ci­ja po 23,41 eura po me­tru kva­drat­nom. Slič­na je si­tu­a­ci­ja i sa dru­gim zo­na­ma, što gra­đa­ni tu­ma­če kao po­ku­šaj lo­kal­ne upra­ve da is­ko­ri­sti či­nje­ni­cu da su sa­da objek­ti po­dig­nu­ti i da gra­đa­ni mo­ra­ju pla­ti­ti nji­ho­vu le­ga­li­za­ci­ju. Gra­đa­ni tvr­de da su ci­je­ne ne­kret­ni­na u Plje­vlji­ma zna­čaj­no pa­le, od­no­sno da se u na­se­lju Gu­ke nu­de ku­će, no­vo­grad­nja, po ci­je­ni za me­tar kva­drat­ni 180 eura.

Izvor: Dan

Komentariši