PODIJELI

Praćenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori tokom januara, u skladu sa Programom monitoringa vazduha za 2018. godinu realizovao je DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica.

Programom monitoringa vazduha obuhvaćeno je sistematsko mjerenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskoj  stacionarnoj-mjernoj stanici u Gagovića imanju.

Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3 ) i srednju dnevnu vrijednost (125 μg/m3 ). Dvije srednje dnevne vrijednosti koncentracija sumpor dioksida su bile iznad granične vrijednosti tokom mjerenja u januaru mjesecu.

Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovne srednje vrijednosti (200 μg/m3 ). Sve izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti koncentracija azot dioksida su tokom mjerenja u januaru mjesecu bile ispod propisane granične vrijednosti.

Srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 upoređene su sa propisanom graničnom vrijednošću (50μg/m3), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine. Dvadeset šest dana srednje dnevne vrijednosti PM10 tokom mjeseca januara su bile iznad propisane granične vrijednosti.

Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardni kvaliteta na godišnjem nivou.

PM10 čestice su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo (a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, kao i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole. Ono sto je primjetno je prekoračenje PM10 čestica. Za jedan mjesec prekoračenje od 26 puta dostiglo gotovo godišnju dozvoljenu kvotu.

Komentariši