PODIJELI

Od aktivno radnog stanovništva u Crnoj Gori je na kraju prošle godine bilo je 273,2 hiljade od kojih je 229,3 hiljade ili 83,9 odsto zaposlenih i 43,9 hiljada ili 16,1 odsto nezaposlenih. Broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu veći je za
2,3 odsto, a broj nezaposlenih je smanjen za 9,1 odsto, rezultati su MONSTAT-ove Ankete o radnoj snazi koja je
sprovedena od januara do decembra 2017.

Neaktivno stanovništvo čini 226,6 hiljada, i u odnosu na prethodnu godinu broj neaktivnog stanovništva je smanjen za 0,3 odsto.

Stopa aktivnosti za 2017. godinu je 54,7 odsto, stopa zaposlenosti je 45,9 odsto, stopa nezaposlenosti je 16,1 odsto i stopa neaktivnosti je 45,3 odsto.

Od ukupnog broja aktivnog stanovništva 55,6 odsto čine muškarci, a 44,4 odsto čine žene, dok ukupan broj neaktivnih čine žene 59,3 odsto a muškarci 40,7 odsto. Od ukupnog broja zaposlenih 56 odsto čine muškarci, a 44 odsto čine žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 53,2 odsto čine muškarci, a 46,8 odsto čine žene.

Najveći broj aktivnog stanovništva čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 172,9 hiljada. Starosna grupa u kojoj je najveći broj neaktivnih lica je grupa od 65 i više godina, što čini 72,6 hiljada neaktivnih lica. Najveći broj zaposlenih čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 142,7 hiljada zaposlenih lica. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine lica u istoj starosnoj grupi odnosno 30,2 hiljade nezaposlenih lica.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturu aktivnog stanovništva imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem i to 61,2 odsto, zatim 28,5 odsto lica sa završenim višim ili visokim obrazovanjem, i 10,2 odsto lica sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturu neaktivnih lica starijih od 15 godina imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem i to 50,8 odsto, zatim 39,7 odsto lica sa završenom osnovnom školom ili niže, a preostalih 9,4 odsto su lica sa završenim višim ili visokim obrazovanjem.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 60,2 odsto lica imaju završenu srednju školu, slijede zaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 30,3 odsto, zatim osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,5 odsto.

Anketirano je 8.980 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za
sve članove domaćinstva (26.806 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj  aktivnosti (22.767 lica).

Izvor: CdM

Komentariši