PODIJELI

Ru­dar i Iskra na­pa­ti­li su ma­lo­broj­nu pu­bli­ku na grad­skom sta­di­o­nu u Plje­vlji­ma, ali si­gur­no je to bi­lo ne­va­žno gru­pi na­vi­ja­ča iz Da­ni­lov­gra­da ko­ji su ima­li raz­lo­ga za sla­vlje. Pri­sta­li­ce do­ma­ćih vi­še ne­go ogor­če­ne na­pu­sti­le su tri­bi­ne, jer po­la­ko shva­ta­ju da je, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, re­al­ni­je da nji­hov klub po­ku­ša da po­bjeg­ne od ba­ra­ža, ne­go da se bo­ri za Evro­pu. U sva­kom slu­ča­ju gle­da­li su naj­lo­ši­ju utak­mi­cu pod Go­lu­bi­njom ove se­zo­ne u ko­joj je Iskra za­slu­že­no do­šla do bo­do­va.

– Na­kon dva ve­za­na po­ra­za ovo nas je vra­ti­lo u bor­bu za Evro­pu. Isti­na je da smo svje­sno pre­pu­sti­li sre­di­nu te­re­na Ru­da­ru i če­ka­li nji­ho­vu gre­šku. Bi­li smo di­sci­pli­no­va­ni­ji i od­go­vor­ni­ji, ali i ma­nje ner­vo­zni od do­ma­ći­na. Ne bih re­kao da smo do­šli do go­la iz gre­ške, već na­kon od­lič­ne so­lo ak­ci­je Ni­ko­le Ka­ra­kla­ji­ća i još bo­lje re­ak­ci­je Fi­li­pa Ku­ku­li­či­ća. Dru­gi gol sti­gao je kao na­gra­da za upor­nost i Ir­fan Šah­man je maj­sto­ri­jom sta­vio tač­ku na ovu utak­mi­cu – ka­zao je po­moć­ni tre­ner Iskre Mi­li­vo­je No­vo­vić.

Ru­dar je bio ne­pre­pozna­tljiv, a pr­vi po­ku­šaj ka go­lu go­sti­ju de­sio se tek u 15. mi­nu­tu ka­da je šu­ti­rao Ve­li­zar Jan­ke­tić. Plje­vlja­ci su u 36. mi­nu­tu ima­li dru­gu pri­li­ku i to naj­bo­lju na utak­mi­ci. Po­sli­je kor­ne­ra, gla­vom je sa par me­ta­ra šu­ti­rao Ra­do­mir Đa­lo­vić i pro­ma­šio pra­zan gol. Oče­ki­va­lo se da Ru­dar kre­ne agre­siv­ni­je u dru­gom po­lu­vre­me­nu, ali to je na sve li­či­lo osim na fud­bal. Za svo­ju bez­idej­nost ka­žnje­ni su u 57. mi­nu­tu. Ni­ko­la Kra­kla­jić je na de­snoj stra­ni na­ni­zao od­bra­nu Plje­vlja­ka i cen­tri­rao, a Fi­lip Ku­ku­li­čić gla­vom ma­ti­rao Ja­smi­na Ago­vi­ća. Mi­nut ka­sni­je vi­dje­lo se da Ru­dar ni­je eki­pa ko­ja po­sje­du­je sport­sku dr­skost i agre­si­ju. Na­kon od­lič­nog pro­do­ra Ste­va­na Re­lji­ća, kao da ni­ko ni­je že­lio da šu­ti­ra, već su svi gle­da­li ka­ko lop­tu da do­tu­re do Đa­lo­vi­ća ne bi­li on od­go­vor­nost pre­u­zeo na se­be. U 69. mi­nu­tu lop­ta je, pri­li­kom cen­tar­šu­ta pre­šla pre­ko no­ge jed­nom od sla­bi­jih na te­re­nu Iva­nu Rac­ko­vi­ću, kre­nu­la ka go­lu, ali Sr­đan Bla­žić je po­ka­zao šta zna­či ka­da eki­pa ima si­gur­nog ču­va­ra mre­že. Dva mi­nu­ta ka­sni­je Ar­gen­ti­nac Bajk je po­veo kon­tra­na­pad upo­slio Fi­li­pa Mi­tro­vi­ća, a ovaj do­ka­zao da je so­li­dan de­fan­zi­vac i da ne­ma taj na­pa­dač­ki ma­nir. Iz vi­še ne­go po­volj­ne si­tu­a­ci­je ni­je sa­vla­dao Bla­ži­ća. Ka­zna za pro­ma­ša­je sti­gla je u 87. mi­nu­tu, po lop­ti je sa oko 40 me­ta­ra ras­pa­lio Ir­fan Šah­man, lo­bo­vao lo­še po­sta­vlje­nog Ago­vi­ća i po­go­dio za ko­na­čih 2:0

– Ni­smo igra­li ona­ko ka­ko smo se do­go­vo­ri­li, bi­li smo lo­ši i bez ide­je. U dru­gom po­lu­vre­me­nu iz­mje­ne ko­je su tre­ba­lo da do­ne­su bo­lji­tak ni­su do­ni­je­le ni­šta bo­lje, na­pro­tiv. Ta­ko­đe, če­sto nam se de­ša­va da pri­ma­mo go­lo­ve iz ve­li­ke da­lji­ne, ana­li­zi­ra­će­mo to i raz­go­va­ra­ti sa tre­ne­rom gol­ma­na. U sva­kom sli­u­ča­ju ovo je je­dan ve­li­ki ko­rak na­zad – ka­zao je tre­ner Ru­da­ra Mi­o­drag Vu­ko­tić.

Izvor: Dan

Komentariši