PODIJELI

Pre­ma po­sled­njim in­for­ma­ci­ja­ma nad­le­žnih slu­žbi, vo­da sa iz­vo­ri­šta Bre­zni­ce je is­prav­na za pi­će, ali iz Mre­že ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja sje­ve­ra po­zi­va­ju ko­ri­sni­ke iz ni­že grad­ske zo­ne da je ne ko­ri­ste za pi­će, jer je vo­da sa po­stro­je­nja Pli­ješ i da­lje mut­na, a ista se u toj zo­ni mi­je­ša sa vo­dom Bre­zni­ce. Ni­žu zo­nu ob­u­hva­ta cen­tar gra­da, do­bar dio na­se­lja Go­lu­bi­nje, dio na­se­lja Mo­će­vac i dio na­se­lja Ga­go­vi­ća ima­nje, i ni­ko ne mo­že bi­ti si­gu­ran sa kog iz­vo­ri­šta pi­je vo­du.

Uko­li­ko su ba­ze­ni pu­ni na po­str­o­je­nju Pli­ješ, on­da ta vo­da po­ti­sku­je vo­du sa iz­vo­ri­šta Bre­zni­ce. Ako su ba­ze­ni pra­zni na po­stro­je­nju Pli­ješ, on­da do­mi­ni­ra vo­da sa iz­vo­ri­šta Bre­zni­ce – saopšta­va­ju iz Mre­že NVO sje­ve­ra i po­ja­šnja­vaju da gra­đa­ni ne mo­gu zna­ti oda­kle im vo­da sti­že, od­no­sno da su u od­re­đe­nim mo­men­ti­ma i vo­da sa po­stro­je­nja Pli­ješ i vo­da sa iz­vo­ri­šta Bre­zni­ce na ras­po­la­ga­nju gra­đa­ni­ma.

Ka­da se gra­đa­ni­ma sa­op­šta­va da vo­da sa po­stro­je­nja Pli­ješ ni­je za pi­će, on­da tre­ba da se na­gla­si da u ni­skoj zo­ni gra­đa­ni ne smi­ju da ko­ri­ste vo­du iz grad­skog vo­do­vo­da jer u nje­ga do­la­zi i vo­da sa po­stro­je­nja Pli­ješ – po­ru­ču­ju iz Mre­že NVO sje­ve­ra i ape­lu­ju na nad­le­žne slu­žbe da gra­đa­ni­ma raz­ja­sne si­tu­a­ci­ju ka­da je vo­da za pi­će u pi­ta­nju.

In­spek­cij­ske slu­žbe su sa­o­p­šti­le da vo­da sa po­stro­je­nja Pli­ješ, usled uve­ća­ne mut­no­će, ni­je za pi­će, dok se vo­da sa iz­vo­ri­šta Bre­zni­ce i Ju­gošt­ni­ce mo­že ko­ri­sti­ti za pi­će.

Vo­da na po­stro­je­nje Pli­ješ u ve­ćoj mje­ri do­la­zi iz vje­štač­ke aku­mu­la­ci­je Oti­lo­vi­ći, gdje i naj­ma­nje pa­da­vi­ne iza­zo­vu za­mu­će­nje.

Izvor: Dan

Komentariši