PODIJELI

Prema podacima Ministarstva za manjinska prava, u 910 ličnih karata ime i prezime je unijeto na srpskom jeziku, u 52 na bosanskom, u 392 na albanskom i 26 na hrvatskom jeziku.

U 30,7 hiljada pasoša ime i prezime prošle godine je unijeto na crnogorskom jeziku.

U 798 pasoša ti podaci su unijeti na sprskom jeziku, u 118 na bosanskom, u 477 na albanskom i 23 na hrvatskom jeziku.

Zakonom o matičnim registrima propisano je da se matični registri vode, a izvodi i uvjerenja izdaju na crogorskom jeziku. Lično ime pripadnika manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice upisuje se u matične registre na njegovom jeziku i pismu, u skladu sa zakonom.

Lično ime stranca upisuje se na jeziku podnosioca zahtjeva latiničnim pismom. Lično ime u matičnim registrima može biti upisano samo na jednom jeziku i pismu.

Izuzetno, prezime koje se stiče prilikom zaključenja braka upisuje se na jeziku lica čije se prezime uzima ili pridružuje, pri čemu novo lično ime mora biti upisano na jednom pismu.

Podaci o mjestu, opštini i državi koji se odnose na pripadnika manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice upisuju se i na jeziku i pismu tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, u skladu sa zakonom.

Izvodi i uvjeranja iz matičnih registara za pripadnike manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice izdaju se i na jeziku i pismu tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, u skladu sa zakonom.

„Radi implementacije ove norme, izvod iz matičnog registra rođenih, izvod iz matičnog registra umrlih i uvjerenje o cmogorskom državljanstvu izdaju se na zahtjev podnosioca zahtjeva, na sljedećim obrascima: – cmogorski jezik – latiničnim pismom, srpski jezik—ćiriličnim pismom, bosanski jezik – latiničnim pismom (dvojezično), albanski jezik – albanskim pismom (dvojezično), hrvatski jezik – latinidnim pismom (dvojezično).

Pod terminom “dvojezično” podrazumijeva se pisanje na cmogorskom jeziku latiničnim pismom, kao službenim jezikom, i pisanje na jednom od jezika u službenoj upotrebi.

Izvor: RTCG

Komentariši