PODIJELI

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 82. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama, kao i donijela Uredbu o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište.

Kako je pojašnjeno iz Vlade ovim zakonom uređuje se način uvođenja, primjene i ukidanja međunarodnih restriktivnih mjera koje se sprovode u cilju uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, borbe protiv terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, razvoja i jačanja demokratije, vladavine prava i postizanja drugih ciljeva u skladu sa međunarodnim pravom.

“Usvajanjem ovog zakona, osnažiće se institucionalni kapacitet za reakciju u slučaju nastupanja situacija koje predviđaju sprovođenje restriktivnih mjera, te ojačati kapaciteti za implementaciju obaveza koje su predviđene referentnim UN rezolucijama, EU direktivama i doprinijeti daljem potvrđivanju Crne Gore kao kredibilnog partnera u realizaciji obaveza i aktivnosti koje doprinose bezbjednosti i sigurnosti u globalnom kontekstu”, saopšteno je na sjednici Vlade.

Zakonom se, pored ostalog, implementiraju preporuke Komiteta eksperata Savjeta Evrope za procjenu usklađenosti mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) koje se odnose na zamrzavanje sredstava koja se koriste za finansiranje terorizma.

Osim toga na sjednici Vlade utvrđen je i Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama.

“Predloženim izmjenama i dopunama uređuje se pitanje finansiranja i održivosti univerzalne poštanske usluge. Propisano je da se pokriće neto troška univerzalnog servisa obezbjeđuje, prvenstveno, iz prihoda ostvarenih po osnovu obavljanja usluge, a zatim iz kompenzacionog fonda Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Ukoliko ova sredstva nijesu dovoljna, eventualno nedostajuća sredstva nadoknađuju se iz budžeta države. Predloženim odredbama zakona sprovodi se usklađivanje sa Izvještajem EK o napretku – pitanje nezavisnosti regulatora i Izvještajem ekspertske misije za pregovaračko poglavlje 10, u cilju ispunjenja završnog mjerila u Poglavlju 10, a koji se tiču obezbjeđivanja pune nezavisnosti regulatora”, saopšteno je.

U sklopu realizacije evropske agende, Vlada je donijela Uredbu o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište, Nacionalni program za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom i Plan upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla koji nijesu namjenjeni ishrani ljudi sa akcionim planom.

“Uredbom o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište propisano je da je na tržište Crne Gore dozvoljeno stavljati samo one vrste nove hrane koje je odobrila Evropska Komisija, uvrstila na listu odobrene nove hrane i objavila pojedinačnim odlukama”, saopšteno je iz Vlade.

Nacionalnim programom za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom su definisani jasni okviri, smjernice i aktivnosti, sa nosiocima i rokovima za njihovo sprovođenje, kako bi se kvalitet sirovog mlijeka u Crnoj Gori unaprijedio do nivoa usaglašenosti sa propisanim zahtjevima EU.

“Unaprijeđenje kvaliteta sirovog mlijeka je veoma važna aktivnost koju Crna Gora treba da sprovede na putu integracija u Evropsku uniju, pri čemu se posebna pažnja poklanja uticaju kvaliteta sirovine na bezbjednost mlijeka i proizvoda od mlijeka koji se stavljaju na tržište”, kažu iz Vlade.

Pri izradi Programa uzete su u obzir specifičnosti crnogorskog ambijenta, način stočarske proizvodnje, proizvodnja tradicionalnih crnogorskih proizvoda od mlijeka. Poseban akcenat je dat na postupanje sa sirovim mlijekom koje ne ispunjava propisane EU zahtjeve (neusaglašeno mlijeko), s obzirom na to da je to pitanje dio mjerila 1 za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 12.

“Upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla, pored važnosti koju ima za sve građane, s obzirom na to da ima uticaj na javno zdravlje, predstavlja veoma važnu aktivnost u dijelu integracionih procesa u EU, u dijelu Pregovaračkog poglavlja 12. Planom je predviđena izgradnja jednog objekta za preradu nusproizvoda i dva sabirna centra, sa 5 transportnih ruta za prevoz proizvoda, kao i model za sakupljanje nusproizvoda na mjestu nastanka i predlozi za finansiranje ovog modela”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2018. godinu. Odlukom je, na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, postavljen pravni osnov da se Opštini Danilovgrad na ime uslovnih dotacija za realizaciju prioritetnih investicionih projekata iz budžeta države dodijeli 198.000,00 eura.

Izvor: Kodex

Komentariši