PODIJELI

Nepovoljna starosna i kvalifikaciona struktura, kao i procenat zastupljenosti žena u policiji samo su neki od problema koji bi, prema planu reforme sistema upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, trebali biti riješeni u periodu od 2019. do kraja 2024. godine. Stoga je i započet proces optimizacije, koji treba da omogući da se sa jedne strane smanji broj zaposlenih, ali i da se u isto vrijeme osiguraju neophodni kadrovski kapaciteti za uspješno ispunjavanje obaveza iz EU integracija.

Optimizacija ne predstavlja samo smanjenje broja zaposlenih već definisanje onog broja zaposlenih koji je optimalan za efikasno obavljanje poslova i pružanja usluga građanima. Profesionalno i odgovorno obavljanje policijskih poslova u značajnoj mjeri zavisi od organizovanja sistema policijskog obrazovanja, jer efektivna, demokratska, orijentisana na potrebe građana, policijska služba se unapređuje kroz kvalitetno obrazovanje i stručno usavršavanje zasnovano na evropskim standardima, analizama, dobro definisanim radnim i obrazovnim profilima i dobroj metodici obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Trenutna starosna struktura u policiji je nepovoljna jer se u starosnoj grupi od 20-30 godina nalazi samo pet posto ukupnog broja policijskih službenika. U starosnoj grupi od 30-40 godina nalazi se 23 posto policijskih službenika, dok je čak 58 posto policijskih službenika koji su stari između 40 i 50 godina.

Policajaca, koji su navršili 50 godina, ima 15 posto. U cilju unapređenja starosne strukture policijski službenika planirano je da se do kraja2024. godine preduzmu mjere za pojačano zapošljavanje kadrova u policiji u starosnoj grupi od 20-30 godina. Indikator za predzimanje ovakvih mjera je taj da minimalan godišnji broj zaposlenih u ovoj kategoriji bude 70 službenika policije. Takođe, radi se i na tome da se sprovede pojačani odliv (penzionisanje i dr.) zaposlenih koji imaju 50 i više godina, tako da je planom predviđeno da svake godine minimum 150 policajaca ove starosne grupe bilo penzionisano.

Ono što se još nameće kao problem jeste da su policijski službenici većinom sa osnovnim policijskim obrazovanjem. Oko dvije trećine (66 procenata) policijskih službenika ima IV stepen obrazovanja. Postojeća kvalifikaciona struktura je najvećim dijelom posljedica nasljeđenog stanja, jer je Policijska akademija do 2010. godine školovala kadar koji je nakon završetka školovanja sticao IV stepen obrazovanja. Od 2011. godine diplomci Policijske akademije nakon završetka školovanja stiču V stepen obrazovanja (120 ECTS kredita).

Kako se ističe u ovom dokumentu, bilo bi poželjno osnovati visokoobrazovnu ustanovu sa trogodišnjim diplomskim studijskim programom koji sadrži 180 kredita za potrebe policijskog obrazovanja. Vladi Crne Gore već je na razmatranje dostavljen izrađen elaborat o osnivanju takve ustanove.

“Osnivanje visokoobrazovne ustanove za potrebe policijskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u oblasti kriminalistike, odnosno bezbjednosnih nauka, ostaje jedan od ključnih ciljeva. Polazi se od osnovnog cilja obezbjeđenja visokog standarda kvaliteta visokog obrazovanja i naučno istraživačkog rada za potrebe policije. Studijski program na Policijskoj akademiji je vrednovan sa 120 ECTS kredita. Dvogodišnje policijsko obrazovanje je nacionalnim okvirom kvalifikacija prepoznato kao V stepen kvalifikacije i kao standard zanimanja policajac/ka. Cilj osnovnog policijskog obrazovanja je osposobljavanje polaznika za kompetentno obavljanje osnovnih policijskih poslova, u skladu sa zakonima i drugim propisima i aktima Crne Gore, kao i međunarodnim ugovorima i konvencijama koje je usvojila Crna Gora i standardima policijskog postupanja”, navodi se u nacrtu Strategije reforme sistema upravljanja ljudskim resursima za period 2019-2024. godine.

U Upravi policije neophodno je poboljšati i stanje u oblasti rodne ravnpravnosti. Zapravo, radi se o tome da je procentualna zastupljenost žena u toj instituciji svega 10 odsto, što je značajno manji broj od evropskog prosjeka koji iznosi 30 odsto žena. Najmanje žena ima na rukovodećim radnim mjestima.

U Upravi policije, na svim rukovodećim radnim mjestima su muškarci, a takvih mjesta je 21. Porodične obaveze kao što su trudnoća, podizanje djece i slično su jedan od najčešćih razloga koji opredjeljuju ovakvu kadrovsku politiku.

Izvor: Dnevne novine

Komentariši