PODIJELI

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) pokrenula je inicijativu da se produži rok za legalizaciju bespravno podignutih objekata i rok za izradu započete planske dokumentacije, za šta je neophodna izmjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Zajednica opština Crne Gore podnijela je juče, 12. Septembra 2018. Godine Inicijativu za produžavanje roka za legalizaciju bespravno podignutih objekata i roka za izradu započete planske dokumentacije. Prema informaciji koju smo dobili od generalnog sekretara Zajednice opština, Refika Bojadžića, to su uradili na zahtjev jednog broja opština među kojima je na prvom mjestu opština Cetinje. Prema zakonu koji je nedavno mijenjan, planska dokumenta je trebalo da budu donesena najkasnije do 1. oktobra ove godine, a rok za legalizaciju objekata je istekao 16. jula.

Odluka o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata donijeta je na elektronskoj sjednici koja je održana prije par dana.

Inicijativom se traži izmjena člana 217 važećeg zakona, kojim je propisano da će planska dokumenta čija izrada i donošenje su započeti do dana stupanja na snagu Zakona, biti doneseni najkasnije do 1. oktobra, te da će nakon isteka tog roka, po sili zakona, biti obustavljena njihova izrada.

Iz Odbora navode da je značajan broj lokalnih planskih dokumenata i dalje u izradi, te podsjećaju da od njihovog donošenja zavisi dalji ekonomski i ukupni razvoj područja. Stoga, kako dodaju, produženje roka za izradu započete planske dokumentacije i smatraju neophodnim.

“Imajući u vidu da je očekivano vrijeme donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore 2020, te da će raspoloživi kapaciteti državne uprave biti usmjereni na njegovo donošenje, potrebno je omogućiti kontinuitet prostornog planiranja na područjima u zahvatu lokalnih planskih dokumenata”, navodi se u Incijativi.

Bojadžić navodi da je objektivni rok za produženje I roka za roka za izradu započete planske dokumentacije I roka za  legalizaciju bespravno podignutih objekata narednih šest mjeseci, do kraja marta 2019. Godine. Inicijativa je podnesena Ministarstvu održivog razvoja I turizma, a Bojadžić dodaje da se sada očekuje reakcija MORT-a i Vlade.

Komentariši