PODIJELI

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao organizaciona jedinica Zavoda, sprovodi odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Budžetska sredstva Fonda koriste se za redovne mjesečne isplate subvencija poslodavcima, koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, finansiranje grant šema, programa profesionalne rehabilitacije i druge mjere i aktivnosti, u skladu sa Zakonom, pišu Dnevne novine.

Od formiranja Fonda kao posebne organizacione jedinice, do danas, bilježi se konstantan porast aktivnosti, mjera i programa, koji su na raspolaganju poslodavcima pri zapošljavaju lica sa invaliditetom. Ovi trendovi Fonda ohrabruju i podstiču očekivanja  da će se, tokom narednih godina, status lica sa invaliditetom u našem društvu značajno poboljšati.

Ove godine, 21 poslodavac je  ostvario pravo na bespovratna sredstva za opremanje radnog mjesta za 23 zaposlena lica sa invaliditetom. Od početka  godine, pravo na učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagač u radu) zaposlenom licu sa invaliditetom ostvarilo je 18 poslodavaca, za 21 zaposleno lice sa invaliditetom.

Za isplatu subvencija zarade za zaposlena lica sa invaliditetom iz Fonda je usmjereno 2,2 miliona eura. To pravo ostvaruje 400 poslodavaca za zarade 611 lica sa invaliditetom, od kojih je 368 zaposleno na određeno vrijeme, a 243 na neodređeno vrijeme.

Komentariši