PODIJELI

U vezi teksta objavljenog dana 16.01.2019.godine pod naslovom”Pljevljacima prijeti epidemija iz vodovoda”,d.o.o”Vodovod”Pljevlja daje sledeće  saopštenje:

Na osnovu saopštenja Zdravstveno Sanitarne inspekcije Pljevlja voda sa sva tri izvorišta sa kojih se vrši vodosnadbjevanje građana Pljevalja na dan 17.01.2019.godine je ispravna i može se koristiti za piće.Građani Pljevalja su ranije upoznati da se vrši analiza vode na svakih sedam dana  sa sedam terminalnih tačaka u gradu dok d.o.o”Vodovod” Pljevlja vrši svakodnevnu analizu.Rezultati analiza se šalju nadležnim institucijama koje vrše nadzor nad ispravnosti vode za piće i koje obaveštavaju građane putem sistema javnog informisanja.

O ispravnosti vode za piće,obavještavamo građane i širu javnost da stanje sa kvalitetom vode apsolutno nije rizično i da ne može doći do epidemije i da su zlonamjerne tvrdnje iz teksta te iz tog razloga obaveštavamo javnost o  sledećem:

1.Pored zvaničnih rezultata  da je voda sa izvorišta Breznica  na današnji dan higijenski ispravna za piće, činjenica je da na izvorištu Breznica postoji tretman vode-hlorisanje preko automatske hlorne stanice sa 24-časovnom kontrolom kvaliteta vode sledećih parametara:mutnoća, temperatura, PH vrijednost, koncentracija hlora… DOO“Vodovod“posjeduje kvalitetnu laboratorijsku opremu i sa stručnim kadrom prati pokazatelje i  sve  parametre, i svakodnevno vrši  interno uzorkovanje i ispitivanje fizičko –hemijskih parametara vode kao i dodatne mjere pored zakonski propisanih koje se takođe sprovode .DOO“ Vodovod“ je implementiralo standarde HACCP I MEST EN ISO 900 , I  njihovom  primjenom su jasno definisane analize  kao I kritične tačke cjelokupnog Sistema vodosnadbijevanja i sprovođenja potrebnih mjera a sve u cilju postizanja boljeg kvaliteta vode.

Na izvorištu Breznica nema izgrađene fabrike za preradu vode  ali su Opština Pljevlja I DOO”Vodovod” započele realizaciju projekta kroz  izradu projektne dokumentacije „Glavni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ i izgradnji postrojenja pitke vode Breznice i Bogiševca Opštine Pljevlja“ u kom je tačno definisana tehnologija prerade vode koja će obezbjediti  isporuku kvalitetne  vode za piće.

Realizacijom ovog projekta u saradnji opštine Pljevlja sa resornim Ministarstvom u cilju obezbjeđenja potrebnih finsijskih sredstava, biće trajno rješen  problem ispravnosti u isporuci vode za piće građanima , stoga navedene informacije u tekstu o zatvaranju izvorišta , nestabilnosti i mogućnosti epidemije u budućnosti nisu tačne.

2.Voda sa akumulacije „Otilovići“ koja se trenutno prerađuje na Postrojenju za prečišćavanje vode „Pliješ“ prolazi cjelokupan tretman postojeće fabrike koja je namjenjena za prečišćavanje izvorske vode. Naime u odnosu na izvorište Breznica gdje postoji jedan tretman –hlorisanje, voda sa akumulacije prolazi kroz više faza prečišćavanja  tj. taloženje, filtriranje i hlorisanje. Takođe Postrojenje za prečišćavanje vode “Pliješ“ ima 24  časovnu  kontrolu  svih fizičko –hemijskih parametara vode  kao i na Breznici i na trećem izvorištu Bogiševcu. Na sva tri izvorišta se vrši interno uzorkovanje , interno ispitivanje fizičko-hemijskih parametara vode  i rezultati se šalju Zdravstveno sanitarnoj inspekciji i Epidemiološkoj službi , kao i zakonom propisana uzorkovanja vode  jednom nedeljno sa 7 kontolnih tačaka u gradu  i analiza fizičko –hemijskih i mikrobiloških parametra, koje se takođe šalju ovlašćenim institucijama za nadzor. Takođe je netačan podatak da je kapacitet postrojenja Pliješ 2 projektovano na 150 l/ , već je u pomenutom projektu .„Glavni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ i izgradnji postrojenja pitke vode Breznice i Bogiševca Opštine Pljevlja“ tačno  je  definisana  potrebna tehnologija za prečišćavanje  i  kapacitet na 125 l/s.

Realizacija navedenog projekta u kombinaciji sa smanjenjem gubitaka u vodovodnom sistemu grada,  i  kroz započete projekte rekonstrukcije gradskih ulica  da će potrebne rezultate i na taj način rješiti problem isporuke kvalitetne vode sa Postrojenje za prečišćavanje vode “Pliješ“ sa kog se snadbijeva 2/3 građana Pljevalja.

DOO“Vodovod“ će u interesu svih građana Pljevalja  nastaviti odgovorno obavljati djelatnost zbog koje je i osnovano  vodeći računa o kvalitetu vode  u smislu zdravlja korisnika i nastaviti aktivnosti  koje su  započete na realizaciji kapitalnog projekta za opštinu Pljevlja .„Glavni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ i izgradnji postrojenja pitke vode Breznice i Bogiševca Opštine Pljevlja“.

 S poštovanjem,

DOO “Vodovod“ Pljevlja

IZVRŠNI DIREKTOR

Čedo Gospić dipl.pravnik

Komentariši