Naslovna / Vijesti / Društvo / Održana XXX redovna Skupština akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja

Održana XXX redovna Skupština akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja

Na XXX redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, održanoj 05. jula 2019. godine, usvojen je Izvještaj o rezultatima poslovanja, sa finansijskim iskazima RUP-a za 2018. godinu, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2018.godinu.

Poslovnu 2018.godinu su obilježili stabilno poslovanje, značajno povećanje proizvodnje uglja i otkrivke u odnosu na prethodnu godinu i realizacija ključnih investicionih aktivnosti, kaže se u saopštenju Informativne službe RUP-a.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu i konstatovano da je proizvedeno preko million i po tona uglja što je za oko 8,4% više nego u prethodnoj godini. U istom periodu otkrivka je realizovana u iznosu od preko pet miliona i šesto hiljada m3 što je za 24,2% više u odnosu na prethodnu godinu., navodi se dalje u saopšenju.

RUP je prethodnu poslovnu godinu završio sa dobiti u iznosu od 6.584.828 eura, što je za 3,7 % bolje nego u prethodnoj 2017.godini. U strukturi ukupnih prihoda koji su u 2018. godini iznosili 43.662.532 eura, najznačajnije mjesto pripada prihodima od prodaje uglja u iznosu od preko 42 miliona i 500 hiljada eura, što je za 4,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Aktivnosti na optimizaciji troškova su nastavljene i tokom 2018. godine, tako da su i pored povećanog obima proizvodnje rashodi na kraju godine bili na nivou prethodne i iznosili 36.209.777 eura.

Poslovnu 2018. godinu su obilježile I značajne investicione aktivnosti koje su tokom godine realizovane u iznosu od preko 12 miliona i 700 hiljada eura, od čega je preko 4 miliona eura na investicijama u toku.

Tokom 2018. godine Društvo je uredno izmirivalo sve obaveze prema poslovnim partnerima Državi i Lokalnoj samoupravi. Obaveze iz reprograma poreskog duga su uredno servisirane, on je na kraju godine iznosio je 8.372.179 eura i bio za 1.907.389 eura manji u odnosu na 31.12.2017. godine.

Revizorska kuća BDO Podgorica je kroz Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2018. godinu dala pozitivno mišljenje, konstatujući da su finansijski iskazi prikazani istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, a finansijska pozicija Društva na dan 31. decembar 2018. godine, kao i rezultati poslovanja i tokovi gotovine za 2018. godinu, u skladu su sa računovodstvenim propisima Crne Gore, navedeno je u saopštenju RUP-a.

Na sjednici su iznijeti izrazi zadovoljstva postignutim rezultatima, apostrofirajući da je kontinuitet odličnih poslovnih rezultata u zadnjih nekoliko godina omogućio pokrivanje akumuliranih gubitaka iz prethodnog perioda i isplatu dividende akcionarima.

Skupština je donijela odluku o rasporedu dobiti za period 01.01.2019 do 31.12.2019 na sljedeći način:

  • za pokriće gubitka iz prethodnih obračunskih perioda u iznosu od 1.652.264 Eur,
  • za isplatu dividende u bruto iznosu od 1.000.000 Eur,  i
  • kao neraspoređena dobit u iznosu od 3.932.564 Eur.

Neraspoređena sredstva u iznosu od 3,9 miliona eur će se iskoristiti za investicije u nabavku mehanizacije i razvojne projekte Rudnika.

Skupština je donijela i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja, a potom za članove reimenovala Aleksandara Mitrovića, Igora Noveljića, Nikolu Vujovića, Zorana Gospića, Vlada Milinkovića, Branislava Pejovića i Natašu Marković, zaključeno je u saopštenju RUP-a.

O Vanja Janjušević

Pročitajte i

Digitalni udžbenici od 1. oktobra

Dopuna štampanih izdanja digitalnim udžbenicima, koji će od 1. oktobra biti dostupni svim prvacima, doprinijeće …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *