PODIJELI

Na XXX redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, održanoj 05. jula 2019. godine, usvojen je Izvještaj o rezultatima poslovanja, sa finansijskim iskazima RUP-a za 2018. godinu, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2018.godinu.

Poslovnu 2018.godinu su obilježili stabilno poslovanje, značajno povećanje proizvodnje uglja i otkrivke u odnosu na prethodnu godinu i realizacija ključnih investicionih aktivnosti, kaže se u saopštenju Informativne službe RUP-a.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu i konstatovano da je proizvedeno preko million i po tona uglja što je za oko 8,4% više nego u prethodnoj godini. U istom periodu otkrivka je realizovana u iznosu od preko pet miliona i šesto hiljada m3 što je za 24,2% više u odnosu na prethodnu godinu., navodi se dalje u saopšenju.

RUP je prethodnu poslovnu godinu završio sa dobiti u iznosu od 6.584.828 eura, što je za 3,7 % bolje nego u prethodnoj 2017.godini. U strukturi ukupnih prihoda koji su u 2018. godini iznosili 43.662.532 eura, najznačajnije mjesto pripada prihodima od prodaje uglja u iznosu od preko 42 miliona i 500 hiljada eura, što je za 4,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Aktivnosti na optimizaciji troškova su nastavljene i tokom 2018. godine, tako da su i pored povećanog obima proizvodnje rashodi na kraju godine bili na nivou prethodne i iznosili 36.209.777 eura.

Poslovnu 2018. godinu su obilježile I značajne investicione aktivnosti koje su tokom godine realizovane u iznosu od preko 12 miliona i 700 hiljada eura, od čega je preko 4 miliona eura na investicijama u toku.

Tokom 2018. godine Društvo je uredno izmirivalo sve obaveze prema poslovnim partnerima Državi i Lokalnoj samoupravi. Obaveze iz reprograma poreskog duga su uredno servisirane, on je na kraju godine iznosio je 8.372.179 eura i bio za 1.907.389 eura manji u odnosu na 31.12.2017. godine.

Revizorska kuća BDO Podgorica je kroz Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2018. godinu dala pozitivno mišljenje, konstatujući da su finansijski iskazi prikazani istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, a finansijska pozicija Društva na dan 31. decembar 2018. godine, kao i rezultati poslovanja i tokovi gotovine za 2018. godinu, u skladu su sa računovodstvenim propisima Crne Gore, navedeno je u saopštenju RUP-a.

Na sjednici su iznijeti izrazi zadovoljstva postignutim rezultatima, apostrofirajući da je kontinuitet odličnih poslovnih rezultata u zadnjih nekoliko godina omogućio pokrivanje akumuliranih gubitaka iz prethodnog perioda i isplatu dividende akcionarima.

Skupština je donijela odluku o rasporedu dobiti za period 01.01.2019 do 31.12.2019 na sljedeći način:

  • za pokriće gubitka iz prethodnih obračunskih perioda u iznosu od 1.652.264 Eur,
  • za isplatu dividende u bruto iznosu od 1.000.000 Eur,  i
  • kao neraspoređena dobit u iznosu od 3.932.564 Eur.

Neraspoređena sredstva u iznosu od 3,9 miliona eur će se iskoristiti za investicije u nabavku mehanizacije i razvojne projekte Rudnika.

Skupština je donijela i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja, a potom za članove reimenovala Aleksandara Mitrovića, Igora Noveljića, Nikolu Vujovića, Zorana Gospića, Vlada Milinkovića, Branislava Pejovića i Natašu Marković, zaključeno je u saopštenju RUP-a.

Komentariši