PODIJELI

U Nalazu Centra za ekotoksikološka ispitivanja navedeno je da su uzoci vode iz rijeke Ćehotine uzeti na lokaciji 11 kilometara nizvodno prema Gradcu, van svih klasa propisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda zbog povećane vrijednosti ph, sadržaja nitrita i ortofosfata. Uzorak vode uzet na lokaciji Rijeka Vezišnica kod restorana ‘’Ognjište‘’ takođe je van svih klasa propisanih Uredbom, zbog povećane vrijednosti ph i sadržaja nitrita. Uzorak vode iz Ćehotine, kod pekare u Židovićima je iznad svih klasa propisanih Uredbom, zbog povećane vrijednosti ortofosfata. Rezultati analize pokazali su promjene ph tokom vremena što navodi na zaključak da su vrijednosti ph vode u vrijeme dešavanja akcidenta bile iznad izmjerenih 8. jula 2019.godine. U nalazu Specijalističke veterinarske ambulante se navodi da spoljašnjim pregledom uzoraka ribe nisu utvrđene promjene. Na unutrašnjem pregledu se zapažaju hemoragične promjene osobito izražene na crijevima čiji je lumen ispunjen hemoragično nekrotičnim sadržajem što bi moglo uputiti na prisustvo nekog korozivnog (kaustičnog) sredstva. Na škrgama se uočavaju takodje nekrotične promjene naročito izražene na vrhovima škržnih lamela. Nekroza je patološki proces koji se karakteriše preranom smrću ćelija u tkivu ili organu još uvijek živog bića. Nekrozu izazivaju infekcije, hemijske ili fizičke povrede.

Komentariši