PODIJELI

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateSkog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, predsjednik opstine Pljevlja, donosi Rjesenje o formiranju Konsultativne grupe za izradu Nacrta Strateskog plana razvoja opstine Pljevlja za period 2020-2025. godine. Zadatak Konsultativne grupe je da:

donese Pravilnik o radu, prikuplja podatke u vezi sa postojećim stanjem razvoja opštine Pljevlja, analzira i ocijeni prikupljenje podatke, analizira materijale koje je pripremila Radna grupa;

Nakon izrada Nacrta SWOT analize ocijeni kvalitet izvršene analize i da prijedlog za njenu konačnu verziju, doprinosi utvrđivanju strateškog cilja, definise ključne prioriteta razvoja, mjere i smjernice;odredi orijentaciona sredstva za sprovođenje Strateškog plana, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj;odobri Nacrt Strateškog plana razvoja Opštine; prati implementaciju Strateškog plana razvoja opštine nakon usvajanja istog na sjednici Skupštine opštine Pljevlja.

Nevladine organizacije ce u Konsultativnoj grupi imati tri predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata za članove Konsultativne grupe imaju nevladine organizacije koje imaju sjediste u Pijevljima.

Nevladina organizacija moze predložiti kandidata za clanove Konsultativne grupe ako je upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;ako je prethodnoj godinije realizovala najmanje jedan projekat , ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu bilans stanja i bilans uspjeha I ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija duzna je da. uz predlog kandidata dostavi o određenu dokumentaciju.

Kao kandidat za članove Konsultativne grupe može biti predloženo lice koje je crnogorski drzavljanin, sa prebivalistem u Crnoj Gori; posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Konsultativne grupe i nije clan organa politickih partija glavnih odbora, izvrsnih odbora, predsjednistava i si, javni funkcioner, drzavni sluzbenik, odnosno namjestenik.

Rok za dostavljanje predloga je pet dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Opština Pljevlja će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici Pljevlja objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Konsultativne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Predsjednik Opštine će u roku od pet dana od dana objave liste kandidata koji su predloženi za člana Konsultativne grupe donijeti odluku o izboru tri kandidata za članove Konsultativne grupe za izradu Nacrta Strateskog plana razvoja opstine Pljevlja.

Komentariši