PODIJELI

Razmatrajući Informaciju o aktivnostima na izradi Zakona o komunalnim djelatnostima, Upravni odbor je podržao koncept novog Zakona i zadužio predstavnike Zajednice opština u Radnoj grupi koja radi na pripremi Zakona da, u skladu sa zaključcima Upravnog odbora, zastupaju interese i potrebe opština. Zakon o putevima je jako važan za opštine, posebno sa aspekta obezbjeđenja prihoda za finansiranje izgradnje, održavanja i zaštite opštinskih puteva. Upravo iz ovog razloga, Upravni odbor je na sjednici razmatrao Informaciju o izradi novog Zakona o putevima. Zbog značaja Zakona za rad opština i obezbjeđenja sredstava neophodnih za izgradnju, održavanje i zaštitu opštinskih puteva, kao osnovnog preduslova za razvoj svake opštine, Upravni odbor zahtijeva od Ministarstva saobraćaja i pomorstva da u daljem radu na utvrđivanju Predloga Zakona uključi predstavnike opština i Zajednice opština i da, na osnovu analize prihoda po osnovu naknada za korišćenje puteva i troškova za održavanje i zaštitu opštinskih puteva, utvrdi prihode opštinama na nivou koji će pokriti troškove po ovom osnovu, shodno obavezi utvrđenoj Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

Komentariši