PODIJELI

Predsjedni SO Pljevlja Dragiša Sokić zakazao je četrnaestu sjednicu za 30 septembar. Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se 11 tačaka Dnevnog reda, I to:

Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Pljevlja za period I–VI (januar-jun) 2019. godine;  Predlozi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO„Komunalne usluge“ i DOO „Čistoća“

Predlozi Odluka o izmjenama Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima nad kojima pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja – Društvima sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ i „Čistoća“ Pljevlja.

Zatim Predlog rješenja o odbijanju zahtjeva Džarić Milana za prenos prava svojine na građevinskom zemljištu radi kompletiranja urbanističke parcele.

Predlozi Odlukao davanju saglasnosti na Odluku o izboru Direktora JU Zavičajni muzej Pljevlja; JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ Pljevlja;

Predlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Lokalni putevi“ i DOO „Grijanje“ i na kraju Predlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

Komentariši