PODIJELI

Na sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine saopšteno je da je u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori”, koji je finansiran iz IPA Nacionalnog programa podrške za Crnu Goru 2014, izvršena je revizija Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha. Nabavljena je nova oprema za postojeće stanice i uspostavljena još dva nova mjerna mjesta, kao i nova EMEP stanica za praćenje prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu (na lokaciji Velimlje) koja je u nadležnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. U mreži ima ukupno10 automatskih stanica lociranih u 3 zone kvaliteta vazduha.

U septembru su urađena probna mjerenja na svim mjernim stanicama za nove analizatore. Obilaskom terena utvrđeno je da svi instrumenti u potpunosti funkcionišu. Nakon povratka sa redovnog servisa i kalibracije instalirana je postojeća oprema i nastavljena su mjerenja. Rezultati pokazuju da je vazduh tokom mjerenog perioda, nakon ponovnog rada, bio zadovoljavajućeg kvaliteta.

U Pljevljima na mjernoj stanici u Gagovića imanju rezultati kvaliteta vazduha,svih izmjerenih parametara u avgustu,  bili su u ispod propisanih graničnih vrijednosti. Jedino su dvije jednočasovne vrijednosti koncentracija sumpor dioksida bile iznad propisanih graničnih vrijednosti.

Komentariši