PODIJELI

Kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu može da predloži nevladina organizacija koja je upisana u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva, ima sjedište na teritoriji Opštine; koja je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije i u kojoj više od polovine članova organa upravljanja nisu javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

  • Nevladina organizacija dužna je da dostavi dokumentaciju o registraciji i prethodnim aktivnostima.

Pored toga Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije, dužna je da za kandidata dostavi :ovjerenu fotokopiju lične karte; biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata; izjavu kandidata da nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik, niti član organa upravljanja političke partije I izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

Iz jedne nevladine organizacije u Komisiju može biti imenovan samo jedan predstavnik.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije

Član Komisije koji je predstavnik nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju o projektu nevladine organizacije čiji je član.

Rok za predlaganje kandidata je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlog sa dokumentacijom dostavlja se Sekretarijatu za društvene djelatnosti, u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa sa naznakom “Predlozi za Komisiju”.

Komentariši