PODIJELI

Kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama  za 2019. godinu može da predloži nevladina organizacija  koja je upisana u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva, ima sjedište na teritoriji opštine; koja je u prethodnoj godini realizovala  jedan ili više projekata, ili učestvovala unajmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcijei u kojoj više od polovine članova organa upravljanja nisu javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namjeđtenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

Iz jedne Nevladinne organizacije u Komisiju može biti imenovan samo jedan predstavnik. Nevladina organizacoija može predložiti samo jednog kandidata za člana komisije. Član komisije koji je predstavnik nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju o projektu nevladine organizacije čiji je član.

Rok za predlaganje kadidata je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Komentariši