Naslovna / Vijesti / Politika / Vlada: 100% subvencije za turističke preduzetnike, 50% za ugostitelje za jun

Vlada: 100% subvencije za turističke preduzetnike, 50% za ugostitelje za jun

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o realizaciji hitnih nestandardnih nabavki i troškovima u zdravstvenom sistemu nastalih usljed pandemije koronavirusa. Imajući u vidu da se radi o nestandardnim nabavkama i troškovima, u ukupnom iznosu 2.183.614 eura koji nijesu planirani u budžetu Fonda za zdravstveno osiguranje, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da odobri izmjenu dinamike mjesečnog plana potrošnje za ovu godinu na pojedinim pozicijama Fonda.

Usvojena je Informacija o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije koronavirusa, saopšteno je iz Vlade.

Subvnencije za one koji su zakasnili da podnesu zathjv za april

Privrednim društvima i preduzetnicima koji ispunjavaju Programom definisane uslove za dobijanje subvencija, a koji su iz bilo kojih razloga zakasnili da do kraja maja podnesu zahtjev za aprilske subvencije, zahtjeve mogu podnijeti od 20-30. juna, a nakon tog datuma i u slučajevima kada je prije isteka roka podnijet prigovor od čijeg rješavanja zavisi nastavak postupka.

“Odobreno je pravo na subvenciju za novo zapošljavanje i za ona lica koja nijesu bili evidentirana na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u prethodnom mjesecu u odnosu na mjesec na koji se podnosi zahtjev, ako se provjerom u Centralnom registru obveznika i osiguranika Poreske uprave utvrdi da nijesu imali prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za subvenciju. Odobreno je pravo na subvenciju za novo zapošljavanje i privrednim društvima osnovanim nakon 15. marta, pod uslovima za korišćenje prava na ovu vrstu subvencije koji su definisani Programom odnose se i na ova privredna društva i to za zaposlene koji nijesu imali prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za subvenciju”, saopšteno je iz Vlade.

Za turističke preduzetnike 100 odsto subvencije jun, 50 odsto za ugostitelje

Privredna društva i preduzetnici koji posluju u oblasti turizma mogu dobiti 100 odsto subvencije, a privredna društva koja posluju u oblastima ugostiteljstva i saobraćaja 50 odsto subvencije za jun.

SEEIIST projekat

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) – „Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona”. SEEIIST projekat, koji je Crna Gora inicirala polovinom 2017. godine, postao je najozbiljniji regionalni razvojni naučno-tehnološki projekat. U pitanju je krupna pan-evropska istraživačka infrastruktura koja ima snažnu evropsku relevantnost i perspektivu..

Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2020. godinu. Uredbom se propisuje način isplate godišnje rate bivšim vlasnicima koji su to pravo stekli na osnovu izvršnih rješenja komisija za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje koja su dostavljena Fondu za obeštećenje do 31. decembra 2019. godine. Isplata se obračunava prema vrijednosti koja odgovara tri odsto od neisplaćenog iznosa, utvrđenog rješenjima komisija. Zakonom o Budžetu za 2020. godinu za ovu namjenu planirano je 2.750.000 eura, te je, u skladu sa tim iznosom, utvrđena dinamika i način isplate godišnje rate za tekuću godinu.

U okviru postupka pristupanja Evropskoj Uniji, Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o zakonskim mjernim jedinicama, kojom se ova oblast usaglašava sa sa odgovarajućim direktivama EU u pogledu definicija osnovnih Sl jedinica radi prilagođavanja tehničkom napretku.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o viznom režimu. Donošenje ove Uredbe proizilazi iz obaveza koje prostiču iz Šengenskog akcionog plana i redovnog godišnjeg usklađivanja viznog režima Crne Gore, kao zemlje kandidata, sa viznom politikom EU, kao i nacionalnih interesa.

Termoenergetski kompleksa u Pljevljima

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima. Navodi se da je Elektroprivreda Crne Gore, u skladu sa zaključcima Vlade koji su uslijedili nakon konstatovanja nemogućnosti realizacije ugovora o projektovanju, finansiranju i izgradnji drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, zaključenog između EPCG i češke kompanije Škoda Praha, fokusirala napore na blagovremenu realizaciju projekta ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka.

“Projekat ekološke rekonstrukcije je višegodišnji projekat, koji u krajnjem treba da obezbijedi punu usaglašenost emisija štetnih čestica iz elektrane sa evropskim propisima. Analize sprovedene tokom izrade idejnog projekta, potvrdile su dobro stanje postojeće opreme, koje ukazuje na punu opravdanost ovog ulaganja koje će omogućiti nastavak rada termoenergetskog kompleksa u ustaljenom kapacitetu, ali što u konačnom ima za rezultat mnogo bolje ekološke parametre”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže. Primarni cilj revitalizacije elektrodistributivne mreže je poboljšanje opštih uslova za snabdjevanje električnom energijom krajnjih kupaca i obuhvata kompletnu rekostrukciju oko 1.000 km srednjenaponske mreže, oko 2.000 km niskonaponske mreže, kao i kompletnu rekonstrukciju oko 500 trafo stanica. Vrijednost revitalizacije elektrodistributivne mreže koja je inicijalno pokrenuta od strane Vlade Crne Gore je 82 miliona eura, a planirana je da se realizuje u periodu od tri godine.

Projekti iz oblasti energetske efikasnosti

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti. U okviru prve faze projekta (MEEP 1), koja se završila u martu 2018. godine, energetski je unaprijeđeno 25 javnih objekata (devet obrazovnih i 16 zdravstvenih). Implementacija druge faze projekta (MEEP 2) je započela 1. septembra 2018. godine, a planirano je da traje do 31. decembra 2023. godine. Vrijednost budžeta projekta je šest miliona eura. U okviru rada MEEP 2, planirano je unapređenje energetskih karakteristika 20 objekata zdravstvenog sistema, uspostavljanje sistema za monitoring nivoa komfora u zdravstvenim objektima, kroz praćenje potrošnje energenata i vode, kao i kreiranje održivog sistema finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru. Održivi sistem finansiranja, omogućiće da se nakon realizacije druge faze projekta, radovi na primjeni mjera energetske efikasnosti u ostalim zdravstvenim objektima, finansiraju iz ušteda ostvarenih u adaptiranim zdravstvenim objektima. U Informaciji je dat prikaz realizacije i dinamika projektnih aktivnosti.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u Prijestonici Cetinje radi realizacije projekta „Rekonstrukcija malih hidroelektrana MHE Rijeka Crnojevića – Cetinje”. Postojeća MHE Rijeka Crnojevića izgrađena je 1948. Godine i od tada je u neprekidnom pogonu, bez značajnijih radova na rekonstrukciji i revitalizaciji. Elektroprivreda Crne Gore planira realizaciju ovog projekta iz sopstvenih sredstava. Planiranom rekonstrukcijom izvršiće se konačna konfiguracija sistema objekata, te kroz postupke uporedne tehno-ekonomske analize, optimalna rekonstrukcija postrojenja, odrediti realni uslovi eksploatacije i uspostaviti skladan odnos prema prostoru i životnoj sredini.

Izgradnja hotela Breza Kolašin

Vlada je usvojila Informaciju o Prvom izvještaju o činjeničnom stanju pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ u vezi sa realizacijom projekta izgradnje hotela „Breza“, Kolašin, po condo modelu poslovanja.

Vlada je 7. novembra 2019. godine uvrstila ovaj projekat na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. Riječ je o planiranoj investiciji u izgradnju hotelskog kompleksa kategorije pet zvjezdica u Kolašinu sa 148 smještajnih jedinica, ukupnog kapaciteta od 308 ležaja, predračunske vrijednosti 19,5 miliona eura. Namjera investitora je da u okviru hotela sa condo modelom poslovanja otvori novih 120 radnih mjesta. Nezavisni kontrolor je konstatovao da podaci dostavljeni u finansijskom izvještaju sa pregledom troškova istinito i objektivno prikazuju stvarno stanje ulaganja za izvještajnom periodu, te da sprovođenjem procedura kontrole prateće dokumentacije nije uočeno odstupanje od dostavljenog finansijskog izvještaja. U skladu sa nalazima kontrole, Kontrolor je u Izvještaju konstatovao da je društvo „CG Resort” DOO Tivat u svrhu realizacije projekta, u izvještajnom periodu, utrošilo finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 932.641 euro. Međutim, analizom Izvještaja Kontrolora od strane Ministarstva uvidjelo se da je najveći dio uloženih sredstava isplaćen za izmirenje obaveza ugovorenih prije momenta uvrštavanja na Listu razvojnih projekata.

Projekat Neka bude čisto

Nastavljajući višegodišnju ekološku kampanju, Vlada je usvojila Informaciju o pripremi projekta „Neka bude čisto“ za 2020. godinu i prihvatila Sporazum o realizaciji Projekta. Planirano je da Projekat ove godine otpočne sa realizacijom 1. jula i da traje tri mjeseca, a, shodno Sporazumu koji će biti potpisan od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, Zavoda za Zapošljavanje Crne Gore i JP Morsko dobro kao glavnih nosilaca, biće utrošeno 121.000 eura. Ova sredstva će se utrošiti za obezbjeđivanje plata radnicima koji budu radili na održavanju čistoće. Bruto plata po jednom radniku iznosi oko 400 eura u zavisnosti od opštine do opštine, dok je neto plata koju dobije jedan radnik 250 eura.

Koncesije Luci Kotor i Sea Pioneer Montenegro

Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije Luci Kotor i kompaniji Sea Pioneer Montenegro DOO Herceg Novi – prvorangiranom i drugorangiranom na javnom konkursu za pružanje lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže Bokokotorskom zalivu. Prihvaćeni su ugovoru o koncesiji.

„Luka Kotor“ AD je ponudila iznos od 250.000 eura za fiksnu godišnju koncesionu naknadu, a „Sea Pioneer Montenegro“ DOO Herceg Novi je ponudio iznos od 201.000 eura za fiksnu godišnju koncesionu naknadu. Varijabilna koncesiona naknada iznosi 6 odsto godišnjeg prihoda ako je prihod predhodne koncesione godine iznosio 300.000 – 501.000 ili 5 odsto ako je prihod bio veći.

Kupovina poslovnog prostora Upravi za imovnu 

Vlada je dala saglasnost da se Upravi za imovinu na ime kupovine poslovnog prostora obezbijede sredstva u iznosu od 9.000.000 eura, odnosno da se, pored obezbijeđenih 3.000.000 eura u 2020. godini, planiranju po 3.000.000 eura i u 2021 i 2022. godini. Uprava za imovinu je zadužena da za prostore Uprave za statistiku – Monstat i državnih organa za koje se sada plaća zakup sprovede postupak kupovine poslovnog prostora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

Usvojen je Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za 2019. godinu koji je pripremljen na osnovu pojedinačnih izvještaja korisnika sredstava budžeta Crne Gore i budžeta jedinica lokalne samouprave o preduzetim aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola i na osnovu godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije. U Izvještaju je ocijenjeno da unapređenje u upravljanju i primjena COSO principa upravljanja i unutrašnjih kontrola varira na nivou svakog korisnika sredstava budžeta, ali podaci pokazuju da se iz godine u godinu na nivou javnog sektora bilježe unapređenja. U zaključku se navodi da je, uprkos ostvarenom napretku, neophodno da svi korisnici sredstava budžeta kontinuirano procjenjuju i unapređuju praksu upravljanje i unutrašnjih kontrola. Poseban naglasak u aktivnostima treba da bude na upravljanju rizicima, a posebno pravilima i procedurama za slučaj nepredvidljivih okolnosti, kao što je pandemija COVID-19. Jačenje odgovornosti rukovodioca za povjerene zadatke i ostvarivanje ciljeva je presudno važno za dobro upravljanje, transparentnost i povjerenje građana u funkcionisanje javnog sektora. Jasno utvrđene odgovornosti treba da prate i jasno utvrđena ovlašćenja i adekvatne unutrašnje kontrole, naglašeno je u Izvještaju.

Portal „Glas građana – e-Peticije“

Vlada je usvojila Informaciju o funkcionisanju portala „Glas građana – e-Peticije“ s Informacijom o realizaciji Radnog zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2866, od 28. maja 2020. godine. U cilju unapređenja ovog servisa, u Informaciji je dat pregled aktivnosti sprovedenih u periodu od ponovnog pokretanja projekta do danas i date su preporuke za poboljšanje funkcionisanja sistema i procedura razmatranja podnijetih peticija. Od aktiviranja portala do danas, stanje na sistemu pokazuje: 53 podnijete peticije; sedam peticija je do sada stavljeno na glasanje (peticije za koje su nadležna ministarstva procijenila da treba da budu objavljena i stavljena na glasanje); 37 peticija su odbijene (peticije za koje su nadležna ministarstva procijenila da ne treba da budu objavljene i stavljene na glasanje i uz odgovarajuće obrazloženje su odbijene. Takođe, ovdje su uključene i peticije koje su odbačene kao neadekvatne); devet – peticija je sa statusom „kandidovano” (ove peticije su još u fazi odlučivanja u resornom ministarstvu).

Izvještaj o radu Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Usvojen je Izvještaj o radu Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2019. godinu. Izvještaj je podijeljen po segmentima, odnosno poglavljima u kojima je u svakom posebno razrađena kako analiza postupaka koji se vode pred Evropskim sudom, tako i analiza presuda i odluka koje su od strane Evropskog suda donijete u izvještajnom periodu i koje su postale pravosnažne. Od tih presuda i odluka, jedan broj se već nalazi u fazi izvršenja pod nadzorom Komiteta ministara Savjeta Evrope. Pored navedenog, sadrži i preporuke za preventivno djelovanje, a sve u cilju smanjenja kršenja konvencijski zaštićenih ljudskih prava i sloboda. Takođe, posebna pažnja usmjerena je i na rad i aktivnosti Kancelarije zastupnika, a sve u cilju afirmacije ljudskih prava i osnovnih sloboda i prevenciji njihovih kršenja na nacionalnom nivou.

Radnici Radoja Dakića biće isplaćeni

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju potrebnih sredstava za sprovođenje Odluke Ustavnog suda na ime potraživanja bivših radnika Radoja Dakića. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da, iz sredstava Tekuće budžetske rezerve obezbijedi sredstva u iznosu od 294.000 eura, po osnovu Odluke Ustavnog suda, za 147 bivša radnika.

Usvojena je Informacija o žalbenom mehanizmu na Projektu „Program unapređenja crnogorskog obrazovanja” koji se sprovodi u saradnji sa Evropskom Investicionom Bankom (EIB). Ovaj kreditni aranžman u visini od 18 miliona eura, poslužiće za svrhu finansiranja prioritetnih projekata u oblasti obrazovanja u narednom petogodišnjem period, čija je ukupna procijenjena vrijednost oko 40 miliona eura. Riječ je o projektu koji podrazumijeva finansiranje projekata koji su uvršteni u Kapitalni budžet i to: nove Gimnazije u Podgorici, nove Osnovne Škole u naselju City kvart u Podgorici, novih osnovnih škola u naseljima Zabjelo i Krabuško polje, nadogradnje sa rekonstrukcijama vrtića u naseljima Momišići i Zabjelo, te nadogradnje sa rekonstrukcijom vrtića u Kotoru.

” Uvršteni su i rekonstrukcija 10 srednjih stručnih škola, kao i nabavka računarske opreme za sve škole u Crnoj Gori, nabavka namještaja za sve škole u Crnoj Gori, te nabavka specifične opreme za praktičnu nastavu u srednjim stručnim školama, za koje će sredstva biti prepoznata kroz tekuće budžete Ministarstva prosvjete, u godinama u kojima se implementira projekat. U toku dogovora evidentirana je potreba za uspostavljanje ad hock žalbenog mehanizma na ovom projektu, jer Državna komisija za postupke javnih nabavki zakonski nije nadležna za odlučivanje po žalbama u nabavkama koje se sprovode po posebnim postupcima međunarodnih organizacija, na osnovu međunarodnih sporazuma ili ugovora. Tim povodom, Vlada je odredila članove Tijela za razmatranje pristiglih žalbi u postupcima nabavki na projektu „Program unapređenja crnogorskog obrazovanja” i prihvatila Sporazum o poslovnoj saradnji iizmeđu Evropske investicione banke, Ministarstva prosvjete i Uprave za javne radove o konsultanskim uslugama podrške jedinici za implementaciju Projekta.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Univerzitet Crne Gore i odobreno je preusmjeravanje 104.970 eura iz Tekuće budžetske rezerve što su nedostajuća sredstva po osnovu povraćaja sredstva uplaćenih za magistarske radove u periodu od 26. juna do 26. decembra 2019. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Elma Dizdarević, dosadašnja savjetnica u Višem sudu u Bijelom Polju imenovana je na dužnost zamjenice Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Bijelom Polju. Marko Zečević, specijalista menadžmenta, određen je za vršioca dužnosti direktora Uprave za željeznice, do postavljenja direktora u skladu sa zakonom. Konstatovane su ostavke Vladimira Ristića i Vladimira Beratovića na dužnosti članova Odbora direktora Aerodroma Crne Gore. Umjesto njih u Odbor direktora imenovani su Radule Raonić i Admir Mustajbašić. Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar predloženo je da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora kao predstavnike državnog kapitala, izabere: Branislava Brankovića, Zorana Radojičića, Zorana Srzentića i Damira Raščića.

O RTPV

Pročitajte i

Programska šema za petak, 4. 12. 2020.

  PETAK 4.12.2020.     7,00-7,30 Muzički program     7,40 -7,50 Pljevlja u slici …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *